statisticka obrada, analiza, postavljanje hipoteze, obrada i analiza podataka, organizacija, baza podataka, matrica, merni instrumenti

Statistička obrada

Statistička obrada pruža usluge savetovanja iz oblasti metodologije istraživanja, statističke obrade podataka i interpretacije rezultata.

Statistika = science of making sense out of data

H.G.Wells (1866 - 1946) je izjavio:

Statistički način mišljenja jednog će dana za svakodnevni život građana postati jednako neophodan kao znanje čitanja i pisanja.”

U današnjem informacionom društvu svet je pun informacija. Svakodnevno smo izloženi velikom broju podataka koje je potrebno selektovati i dati im smisao. Razumevanje i korišćenje podataka predstavlja jednu od ključnih kompetencija u današnjem svetu. Razvoj društva i društvenih nauka zahteva proučavanje podataka i izvođenje zaključaka, u čemu statistika ima nezaobilaznu ulogu. Statistika i statistička obrada podataka imaju širok spektar primene, kako u donošenju poslovnih odluka, tako i u definisanju marketinških ciljeva, naučno-istraživačkih radova i donošenju odluka i politika zasnovanih na podacima. Ipak, do najbolje odluke dolazi se kombinacijom dostupnih dokaza zasnovanih na podacima i kritičkog mišljenja.

Izbor statističke metode zavisi od mnogo faktora. Osnovni kriterijumi o kojima treba voditi računa su: vrsta podataka (da li se radi o brojčanim ili kategoričkim podacima) i vrsta uzorka (nezavisni ili zavisni). Ukoliko se radi o brojčanim podacima, sledeći kriterijum odabira je određivanje normalnosti raspodele, te će se za normalno raspodeljene podatke koristiti parametarski testovi, a za one koji to nisu, koristiće se njihova neparametarska alternativa. Prilikom odlučivanja koju statističku metodu primeniti, važno je imati u vidu i broj promenljivih, kao i broj kategorija zavisnih i nezavisnih promenljivih.


Statistička obrada pruža usluge savetovanja iz oblasti metodologije istraživanja, statističke obrade podataka i interpretacije rezultata. Navedene usluge su dostupne studentima redovnih, master, specijalističkih, subspecijalističkih i doktorskih studija, udruženjima, firmama, odnosno svima koji se bave istraživanjima i potrebna im je podrška ili savetovanje.

Faze u istraživanju

1. Identifikovanje i definisanje problema

2. Određivanje ciljeva istraživanja

3. Postavljanje hipoteze

4. Izbor istraživačke strategije i nacrta istraživanja

5. Razvijanje mernih instrumenata

6. Odabiranje uzorka istraživanja

7. Sprovođenje istraživanja i prikupljanje podataka

8. Obrada i analiza podataka

9. Tumačenje rezultata istraživanja i izvođenje zaključka

10. Pisanje izveštaja o obavljenom istraživanju

Usluge

deskriptivna, inferencijalna statistika, univarijantna, bivarijantna, multivarijantna statistika, psihometrijska analiza podataka, obrada podataka, izrada tabelarnih, izrada grafickih prikaza, parametarska statistika, neparametarska statistika

Zašto baš nama da ukažete poverenje?

Zato što smo mi kompetentni stručnjaci (dipl. psiholog i dipl. inženjer organizacionih nauka - informacioni sistemi) sa višegodišnjim radnim iskustvom na polju metodologije istraživanja, statistike i analitike. Imamo praktično iskustvo u radu sa velikim i kompleksnim bazama podataka, kao i organizacijom podataka. Svesni smo toga koliko je proces prikupljanja podataka složen i zahtevan posao i umemo da cenimo značaj podataka koje nam poveravate na korišćenje. Mnogo puta smo se suočili sa raznim izazovima u procesu prikupljanja podataka i imamo dovoljno iskustva da Vas posavetujemo kako na najbolji mogući način da prevaziđete prepreke. Ne morate da brinete oko bezbednosti Vaših podataka, koristimo ih isključivo prema Vašim zahtevima i držimo ih u potpunoj anonimnosti.

Saznajte više Saznajte više Kontakt
statisticka, obrada, podataka, statisticka obrada, poverenje, diplomirani psiholog, diplomirani inzenjer organizacionih nauka, informacioni sistemi, statistika, analitika

Pitanja i odgovori

Cena statističke obrade podataka utvrđuje se nakon uvida u podatke i nacrt istraživanja. Cena se formira u zavisnosti od kompleksnosti i broja statističkih analiza, toga da li je potreban unos podataka, koliko je zahtevan proces organizacije i transformacije podataka, obima posla i rokova.
Često nam se klijenti jave sa molbom da za dan ili dva sprovedemo statističku analizu i napišemo istraživački izveštaj. Dajemo sve od sebe da Vam izađemo u susret i da rezultate dobijete u što kraćem roku. Međutim, morate biti realni u proceni i svesni činjenice da je nekada potrebno 7, 10 ili više dana rada na podacima, pa nam se javite što ranije.
Savet je da to uradite što ranije. Istraživači koji nemaju dovoljno iskustva često prave greške prilikom konstrukcije anketa/upitnika/skala procene, što kasnije predstavlja ograničavajući faktor za valjanu analizu rezultata i nemogućnost primene određenih statističkih metoda.
Ne. Diplomski, master rad i doktorska disertacija predstavljaju samostalnu obradu utvrđene teme. Pisanje tuđeg rada spada u domen akademske nečestitosti. Možete nas angažovati za uslugu obrade i interpretacije podataka koje će Vam koristiti pri samostalnoj izradi radova.
Statistička obrada podrazumeva opis primenjenih statističkih metoda, softvera koji je korišćen, tabelarni/grafički prikaz rezultata i osnovnu interpretaciju. Izveštaj je kompletno formatiran i šaljemo Vam ga u Word-u.
Od programa koristim IBM SPSS, Blaise Data Entry, Winsteps i Microsoft Excel.

Slobodno nam se obratite ako

Planirate da sprovedete istraživanje, ali Vam je potrebna pomoć u osmišljavanju nacrta istraživanja

Sastavili ste anketu/upitnik/skalu procene, ali je potrebna metodološka recenzija

Sastavili ste anketu/upitnik/skalu procene, ali ne znate da sprovedete psihometrijsku analizu kvaliteta stavki/ajtema

Sproveli ste istraživanje, ali ne znate kako da kreirate matricu za unos podataka

Sproveli ste istraživanje, ali ne znate kako da obradite i interpretirate podatke

Potrebno Vam je savetovanje iz oblasti metodologije istraživanja i statistike u društvenim i humanističkim naukama

Za više informacija i potencijalnu saradnju kontaktirajte nas putem email-a ili pomoću kontakt forme i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

E-mail adresa: statisticka.obrada.analiza@gmail.com
Broj telefona: +381655757792
Address: Beograd